Informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Mudurowych, 76-200 Słupsk, ul. Łukasiewicza 3 email: sekretariat@zas.edu.pl,                    tel. (59) 833 04 03
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem w.lesner@wp.pl.
 3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. 2018 poz. 996  ze zm.),            w tym w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
 4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły, w tym w celu umożliwienia korzystania, z systemu dziennika elektronicznego.
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową działalność, które przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora. Przykładem takiego podmiotu jest dostawca systemu dziennika elektronicznego.
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji (zazwyczaj 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę).
 8. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu 8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
 9. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.