W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie mogą starać się o przyznanie następujących stypendiów i innych form pomocy materialnej: 

• stypendium szkolne 
• zasiłek szkolny 
• wszelkich informacji na temat w/w form pomocy udziela pedagog szkolny.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym uczniowie, którzy są mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupsk, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać u pedagoga szkolnego. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Ponadto, uczniowi (mieszkańcowi Gminy Miejskiej Słupsk), który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, może być udzielone świadczenie materialne w formie zasiłku szkolnego (w terminie nie dłuższym niż 2 m-ce od wystąpienia zdarzenia).

Dla kogo stypendium? 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są: 
1. uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Słupska 
2. uczniowie, którzy pochodzą z rodzin o dochodzie miesięcznym nie większym niż 528 zł netto. (na jedną osobę).
Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub rodzina niepełna, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa albo patologia społeczna. 

Jak liczyć dochód: 

1. Dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł NETTO. Stypendium będzie przysługiwało od miesiąca września 2020r.

2. Do dochodu, oprócz wynagrodzeń i dochodu z działalności gospodarczej, wliczamy : 
a) zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków np. z tyt. urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
b) zasiłki pielęgnacyjne, wychowawcze i inne stałe zasiłki, 
c) alimenty i świadczenia alimentacyjne, 
d) dodatki mieszkaniowe, 
e) dochód z gospodarstwa rolnego (dochód za 1 miesiąc to: hektary przeliczeniowe x 288 zł. 
3. Do dochodu nie wliczamy: 
– stypendiów, 
– zasiłków celowych, okresowych i innych jednorazowych z pomocy społecznej. 
– świadczenia wychowawczego ( tzw.”500+”). Jeżeli Wasze rodzeństwo jest na utrzymaniu rodziców i uczy się bądź studiuje, należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. Rodzeństwo wlicza się do dochodu tylko w wypadku, gdy jest na utrzymaniu rodziców i nie przekroczyło 25 roku życia. 

Terminy: 

1. Wniosek należy złożyć w terminie do 14 września 2020 roku do pedagoga szkolnego (pokój 211). 
2. Po zebraniu wniosków Szkolna Komisja ds. Pomocy Materialnej rozpatrzy wnioski i przekaże do Miejskiej Komisji w Urzędzie Miejskim w Słupsku 
WYPŁACANIA STYPENDIUM ZAPRZESTAJE SIĘ, GDY STYPENDYSTA: 
1) przerwał naukę w szkole, 
2) został skreślony z listy uczniów, 
3) przestał spełniać kryteria wymienione w § 4 pkt.2 (przekroczenie dochodu określonego regulaminem). 
O wystąpieniu przypadków zawartych w § 8 pkt. 7, rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani w terminie 7. dni powiadomić Szkolną lub Miejską Komisję ds. Pomocy Materialnej. Również dyrektor szkoły, po powzięciu informacji o ustaniu przyczyn, niezwłocznie zawiadamia organ przyznający stypendium. W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego, stypendium zostaje wstrzymane lub cofnięte. W przypadku nienależnego pobrania stypendium szkolnego, podlega ono ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w formie i wysokości określonej decyzją administracyjną. 

Katalog wydatków refundowanych w ramach stypendium szkolnego: 

1. Zakup podręczników, lektur szkolnych, słowników, atlasów, encyklopedii 
2. Zakup pomocy naukowych: mapy, globus, edukacyjne programy komputerowe 
3. Koszty uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. 
4. Zakup sprzętu komputerowego (PC, laptop, notebook, tablet) wraz z oprogramowaniem oraz akcesoria komputerowe (płyty CD i inne nośniki danych) 
5. Zakup drukarki, papieru i tuszu(tonera). 
6. Koszt abonamentu internetowego. 
7. Strój sportowy na zajęcia z wychowania fizycznego (nie dotyczy uczniów zwolnionych z tych zajęć): 
– koszulki sportowe – 2 w semestrze 
– spodenki sportowe – 1 w semestrze 
– bluza sportowa, spodnie sportowe (lub zamiennie dres sportowy) – 1 w semestrze 
– obuwie sportowe – 2 pary w semestrze 
8. Zakup biletu autobusowego. 
9. Artykuły szkolne, kalkulator, plecak szkolny lub torba szkolna.

Uchwała Rady Miejskiej – załączniki