Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Organizacja nauki umożliwia zdobycie dyplomu technika bez ograniczeń wieku, przerywania dotychczasowego zatrudnienia czy studiów.

W tym zawodzie wyodrębniono kwalifikację MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w tym zawodzie, po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i po ukończeniu szkoły, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

W programie nauczania:

  • techniczne bezpieczeństwo pracy
  • ergonomia w procesie pracy
  • podstawy prawa pracy
  • zagrożenia w środowisku pracy
  • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
  • ocena ryzyka zawodowego
  • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
  • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Możliwości zatrudnienia:

Osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, może być inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy służby bhp są uprawnieni do przeprowadzania szkolenia wstępnego, ogólnego w zakresie bhp.

Czym zajmuje się technik bhp?

Technik bhp przygotowuje raporty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, sprawdza maszyny i urządzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń, przygotowuje szczegółowe analizy z tym związane oraz propozycje usunięcia ewentualnych niebezpieczeństw. Technik bhp posiada kompetencje i uprawnienia do nakazania wyłączenia, a nawet usunięcia z zakładu maszyn i urządzeń zagrażających pracownikom. Może także prowadzić szkolenia z zakresu bhp dla nowych pracowników. Ponadto technik bhp w ramach swych uprawnień bada także okoliczności wypadków zachodzących w zakładach pracy oraz nabycia chorób zawodowych. Jest to więc zawód o szerokim spektrum uprawnień, dużej odpowiedzialności, a także sporym zapotrzebowaniu. Żaden zakład pracy nie może funkcjonować bez posiadania orzeczenia ze strony tego typu fachowca.

 

Policealna Szkoła Akademicka dla Dorosłych III w Słupsku zapewnia właściwe przygotowanie słuchaczy do zdania państwowego egzaminu na technika bhp i pełnienia funkcji inspektora bhp w zakładzie pracy.