Porozumienie współpracy

Porozumienie o współpracy, między innymi w zakresie dydaktyczno-wychowawczym, podpisał Komendant Szkoły Policji insp. Piotr Cekała i Dyrektor Zespołu Szkół Mundurowych dr Wiesław Lesner.

Umowa została parafowana w siedzibie Zespołu Szkół Mundurowych przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 3 w Słupsku. Wśród zadań jakie podejmować będą strony porozumienia wymieniono między innymi zagadnienia ochrony bezpieczeństwa publicznego, propagowanie pozytywnego wizerunku Policji, promowanie zawodu policjanta oraz krzewienie właściwych postaw obywatelskich i społecznych.
W treści porozumienia jest również mowa o udziale uczniów klas policyjnych w przedsięwzięciach promujących etos zawodu policjanta, w szczególności poprzez udział w pokazach, akcjach edukacyjnych i charytatywnych, działaniach mających na celu podniesienie i ocenę kompetencji policjantów w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych.